Laboratorium Semiotyczne


Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Zbigniew Kloch
Kontakt: zkloch@ibi.uw.edu.pl

Cele i zadania:

  1. Laboratorium semiotyczne jest projektem badawczym wpisanym w strukturę IBI AL UW jako jeden z prowadzonych tam programów naukowych.
  2. Badacze realizujący projekty reprezentują różne epoki i zainteresowania, łączy ich sposób myślenia o kulturze, jej modelach, metodologiach i funkcjach, co nie jest jednoznaczne z koniecznością posługiwania się tą sama metodologią badawczą.
  3. Prace laboratorium skupiają się wokół tematów zrealizowanych na materiale badawczym różnych epok, czy nawet kręgów kulturowych, takich na przykład jak: „Kultura i polityka” czy „Marginalia kultury”, "Znak jako kategoria różnicująca kultury".
  4. Zespoły badawcze, działające w ramach laboratorium, mogą pracować nad konkretnym tematem, widzianym z różnych perspektyw badawczych przez członków zespołu. Ma to prowadzić w efekcie do syntezy obserwacji cząstkowych, które stają się podstawą opartych na trwałych postawach uogólnień na temat funkcjonowania kultury jako systemu semiotycznego.
  5. Dominantą nastawień badawczych jest usytuowanie prac w kontekście komunikacyjnie zorientowanych metodologii badan nad kulturą, historią i społeczeństwem, gdzie kategoria znaku odgrywa istotne znaczenie. W takim ujęciu semiotyka traktowana jest jako komunikacyjnie zorientowana antropologia, interpretująca teksty kultury z różnych okresów i różnych kultur oraz różnorakich odmian tej samej kultury, co powinno prowadzić do uogólnień na temat zasad jej funkcjonowania w historii.
  6. Podstawowy zespół laboratorium składa się z kilku osób, zapraszających do pracy nad konkretnymi problemami badawczymi kolegów z branży i specjalistów z dziedzin pokrewnych. Projekt ze względu na swe założenia i strukturę organizacyjną ma charakter interdyscyplinarny, a może w przyszłości może stanie się transdyscyplinarny i transkulturowy. Być może przy takich założeniach może się okazać, że efektem pracy zespołu stanie się wypracowanie nowej metodologii lub przeformułowanie tradycyjnych obszarów badań humanistyki.
  7. Projekt obejmuje badaczy w różnym wieku, biorą w nim udział młodzi pracownicy naukowi doktorzy i doktoranci, co prowadzi do wprowadzenia do badań preferencji właściwych młodemu pokoleniu a to z kolei oddziaływuje na rutynę i schematyzm myślenia badaczy starszych.
  8. Stały zespół Laboratorium tworzą: dr hab. Ewa Szczesna (UW), doktorzy - Łukasz Grutzmacher (UW), Marcin Napiórkowski (UW), Lech Trzciankowski (UW), Marek Kaźmierczak (UAM), prof. Zbigniew Kloch (IBI AL UW). Są to badacze reprezentujący różne dyscypliny humanistyki, lecz podobny styl myślenia o kulturze, gdzie znak i tekst są kategoriami, które pozwalają kultury porównywać, i przeprowadzać ich interpretacje antropologiczne. Okazjonalnie do współpracy zapraszani są badacze starszego pokolenia, o znanej renomie w humanistyce, tacy na przykład jak prof. Borys Uspienski czy Siergiej J. Gindin. Od stycznia 2012 roku z laboratorium wspolpracuja tez: dr Irina Tatarowa (IBI AL UW), dr Łukasz Wróbel (UW), mgr Magdalenia Szczypiorska-Mutor (doktorantka UW), Halszka Witkowska (studentka IKP UW).
  9. Zasady finansowania: w styczniu 2012 roku zespół otrzymał grant badawczy z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1) na realizację trzyletniego projektu - Znakowe wartości kultury. Aspekty historyczne, tożsamość i zmiana (11H11 020280). laboratorium dąży do przekształcenia się w przyszłości w Pracownię Semiotyki Kultury.


Spotkania naukowe, konferencje:
24–26 września 2013 r. – Znakowe wartości kultury. Program.