Laboratorium Romantyczne


Zespół: prof. dr hab. Maria Kalinowska (kierownik);

Współpracownicy: pracownicy Wydziału „Artes Liberales” UW oraz badacze z wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce, uczestniczący w projektach Wydziału.

Założenia merytoryczne

Laboratorium powstało formalnie w kwietniu 2013 roku, jednak prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne związane z romantyzmem i jego recepcją prowadzone są na Wydziale (a wcześniej – w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW) od początku istnienia ośrodka.

Stworzenie Laboratorium Romantycznego jako jednostki organizacyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW jest naturalną konsekwencją dotychczasowych zainteresowań badawczych i propozycji dydaktycznych pracowników Wydziału, urzeczywistnianych w ich pracach indywidualnych oraz przedsięwzięciach zespołowych.

Pracownicy Laboratorium Romantycznego Wydziału „AL” prowadzą interdyscyplinarne badania dotyczące zarówno bezpośrednio problematyki literatury i kultury romantycznej, jak i jej współczesnej, wieloaspektowej recepcji. Prof. dr hab. Maria Kalinowska badając wielki romantyzm polski, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Słowackiego, realizuje także projekty dotyczące romantycznej recepcji antyku i filhellenizmu polskiego na tle europejskim, a także teatralnej recepcji dramatu romantycznego. Dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. UW od wielu lat zajmuje się romantyzmem polskim i europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i twórczości Adama Mickiewicza. Badając idee romantyczne postrzegane w perspektywie nowoczesnej wiedzy psychologicznej oraz socjologicznej, równocześnie dużo uwagi poświęca pokrewieństwu współczesnych zjawisk kulturowych z szeroko rozumianym romantyzmem. Dr Przemysław Kaniecki, autor monografii twórczości Tadeusza Konwickiego i edytor dzieł pisarza oraz monografii Lawy w swoich badaniach zajmuje się współczesną recepcją romantyzmu w perspektywie interdyscyplinarnej. Przedmiotem badawczych zainteresowań dra Michała Mizery jest dramat romantyczny we współczesnej teatralnej recepcji.

Dokonania i plany badawcze

Troje wymienionych badaczy realizuje swoje zamierzenia naukowe we współpracy z innymi pracownikami W „AL” oraz pozyskuje do współpracy z W „AL.” wybitnych znawców romantyzmu z innych ośrodków naukowych.

Nasze aktualne prace badawcze i dydaktyczne są projektami zaplanowanymi na wieloletnie realizacje. Są wśród tych przedsięwzięć takie projekty, jak „Mickiewicz-Słowacki: re-aktywacja” (dr hab. K. Rutkowski, prof. UW we współpracy z drem M. Troszyńskim) czy ogólnopolski projekt dotyczący recepcji Sparty w kulturze polskiej (kierownik – prof. dr hab. M. Kalinowska), a także projekt edycji odnalezionego w Moskwie podróżnego albumu Juliusza Słowackiego.

Projekty zespołowe w Laboratorium Romantycznym realizujemy we współpracy z badaczami Wydziału: prof. .dr hab. Małgorzatą Borowską (romantyzm grecki), prof. dr hab. Jerzym Axerem, prof. dr hab. Janem Kieniewiczem, prof. dr hab. Joanną Partyką, dr. Przemysławem Kordosem, dr. Jackiem Raszewskim, mgr Katarzyną Tomaszuk, doktorantami W „AL”, a także z naukowcami z wielu polskich i zagranicznych ośrodków uniwersyteckich – wybitnymi znawcami dziedzictwa romantycznego i jego współczesnej recepcji.