Dr Katarzyna Sadkowska


Kontakt: e-mail: ksadkowska@yahoo.de, tel. +48 22 826 82 50

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (polonistyka, germanistyka, filozofia, wiedza o teatrze). Pracę doktorską pt. Recepcja twórczości Fryderyka Hebbla jako świadectwo oddziaływania kultury niemieckiej w Polsce w latach 1890-1939, obroniła w 2004 roku na UW. Interesuje się literaturą polską i niemiecką XIX i pierwszej poł. XX wieku (m.in. problematyką wczesnego modernizmu do 1939 roku). Ścisłe zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii literatury, edytorstwa (literackie kontakty polsko-niemieckie, rekonstrukcja dialogów między tekstami, kanon literatury niemieckiej w Polsce do 1939 roku, literatura niemiecka jako punkt odniesienia dla literatury polskiej). Od roku 2004 związana z Kolegium MISH UW. W latach 2003 - 2007 odpowiedzialna z ramienia OBTA UW za współpracę naukową i organizacyjną z Uniwersytetami we Lwowie i konsultacje przy wdrażaniu modelu kształcenia interdyscyplinarnego (w ramach ukraińskiego Programu „MIHUS“), realizowanego w Państwowym Uniwersytecie Lwowskim i Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie).

Najważniejsze publikacje:

O istocie dionizyjskości. Recepcja kultury antycznej w „Museionie”. w: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1863-1939 wobec tradycji antycznej, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 2000, s. 191 – 227;

Zygmunt Łempicki jako uczeń Profesora Wernera. w: Zygmunt Łempicki –Intelektualista okresu międzywojennego, red. B. Surowska, Warszawa 2002, s. 27 - 39.

Biogram Richarda Marii Wernera [w:] Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, Hg. Ch. König, Berlin - New York 2003.

Irzykowski i inni. Twórczość Fryderyka Hebbla w Polsce 1890 -1939, książka (seria „Modernizm w Polsce”, nr 21), Kraków 2007, s. 314. („Universitas”, ISBN 97883-242-0904-0).

Stanisław Womela jako recenzent „Tygodnia” . Szkic do portretu krytyka, w: Modernistyczny Lwów: teksty życia, teksty kultury, red. Ewa Paczoska i Dawid M. Osiński, Warszawa 2009, s. 327- 340.

Zofia Ciechanowska (1896-1972), w: Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik – 18 Porträts, red. Wojciech Kunicki/ Marek Zyburta, Osnabrück 2011, s. 131- 151.

Nagrody i wyróżnienia:

wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego w 2002 roku; Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców w latach 2002–2003; Stypendium badawcze ADAMAS - Stiftung Götz Hübner (w Literaturarchiv Marbach am Neckar oraz w Goethe und Schiller –Archiv w Weimarze) w okresie czerwiec – sierpień 2005; Roczne stypendium badawcze Fundacji KAAD w Hamburgu w roku akademickim 2006/7.

Zainteresowania pozanaukowe:
muzyka, filozofia, teologia