Dr Ewa Rudnicka


Kontakt: e.rudnicka@al.uw.edu.pl lub ewa.rudnicka@uw.edu.pl
Więcej: www.ewa.edu.pl
Dyżury: na urlopie

Ukończyła Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką tutorską prof. dr hab. Andrzeja Mencwela i dr. hab., prof. UW Wincentego Grajewskiego. Równolegle studiowała także w Collegium Invisibile pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego i prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego. Z wyróżnieniem obroniła pracę magisterską z teorii literatury z zakresu tytułologii, po czym podjęła studia doktoranckie w Kolegium MISH w zakresie językoznawstwa. Doktorat na temat znaczeń metaforycznych obroniła z wyróżnieniem w 2003 r. W latach 2003-2009 pracowała jako adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW, obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych. Ponadto pracowała m.in. w Kolegium MISH jako asystent wicedyrektora Kolegium MISH (lata 1998-2003) oraz jako opiekun roku (lata 2004-2009). W latach 2006-2010 była kierownikiem programowym sesji bibliotekoznawczych w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej. Od 2003 r. nieprzerwanie związana z Olimpiadą Literatury i Języka Polskiego, od 2006 r. działa w Komitecie Głównym Olimpiady. Od 2010 r. jest rzeczoznawcą MEN-u w zakresie podręczników szkolnych.
Ma za sobą kilka ważnych i ciekawych staży badawczych i dydaktycznych m.in. w Lwowskiej Naukowej Bibliotece Narodowej Ukrainy im. W. Stefanyka, Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie, Uniwersytecie J. Gutenberga FASK w Germersheim, Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie w Sheffield, stypendiowanych przez macierzysty Uniwersytet, Uniwersytet J. Gutenberga w Moguncji oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Od 2005 r. kieruje Laboratorium Leksykograficznym ks. Alojzego Osińskiego, w ramach którego prowadzi grant dotyczący edycji dziewiętnastowiecznych rękopiśmiennych „Bogactw mowy polskiej”.

Zainteresowania naukowe:
Interesuje się leksykografią, kulturą języka polskiego i rozwojem polskiej myśli normatywnej, jak również leksykologią, semantyką, sytagmatyką. Zajmuje się także działalnością popularyzatorską, prowadzi w „Poradniku Językowym” rubrykę „Objaśnienia wyrazów i zwrotów”, pisywała felietony, prowadziła Poradnię Językową Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania pozanaukowe:
Świat, ludzie i relacje między nimi, słuchanie muzyki, okazjonalne improwizacje kulinarne.

Nagrody, wyróżnienia:
2007 — stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2005 — stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2004 — okolicznościowa nagroda JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2003 — rekomendacja Rady Języka Polskiego przyznana Uczniowskiemu słownikowi języka polskiego;
2001-2002 — Stypendium Krajowe dla Młodych Naukowców przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Najważniejsze publikacje:
Książki
 • Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2004, ss. 327.
 • Uczniowski słownik języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2002, ss. 488.

Prace zbiorowe

 • Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, autor rozdziałów: Styl urzędowy i jego gatunki (s. 243-262),  Analiza stylistyczna tekstu. Stylistyczna wartość środków językowych (we współaut., s.26-69) oraz komentarze do ćwiczeń (s. 522-549 i we współaut.  26-69) .
 • E. Worbs, A. Markowski, A. Meger unter Mitarbeit von R. Pawelec, E. Rudnicka, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, Harrassowitz Verlag Press, Wiesbaden 2007.
 • Wybryki leksyki, czyli współczesna polszczyzna przez studencki pryzmat (współautor i redaktor), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Nauka o języku. Encyklopedia szkolna WSiP (autor artykułów hasłowych), red. Andrzej Markowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
 • Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. nauk. Katarzyna Kłosińska, Wydawnictwo Felberg SJA, wyd. I Warszawa 2001, wyd. II  rozszerzone Warszawa 2004, współautor rozdziałów: Poprawność składniowa – wyrazy funkcyjne (s. 59-63),  Poprawność składniowa – budowa zdania złożonego (s. 69-73), Remanenty gramatyczne (s. 130-137) oraz komentarze do ćwiczeń (s. 190-194, 200-203, 270-275.
 • A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2001 (kilkaset artykułów hasłowych).
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny, ed. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 (kilkaset artykułów hasłowych).

Artykuły naukowe

 • On Stupid Beasts, or a Semantic-Cognitive Monograph, [w:] Brirthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, ed. Katarzyna Marciniak, Wydawnictwo “Wilczyska” – Maciej Rysiewicz, Warszawa 2011, s. 335-346.
 • Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2010, z.  6, s. 15-35.
 • Leksykograficzne egzemplum. Sposoby wykorzystania cytatów i kolokacji w polskich słownikach ogólnych, [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. Iwona Burkacka, Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2010, s. 111-126.
 • Kaliope i krzemieniecki Kwintylian – o epickich inklinacjach księdza A. Osińskiego, [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. Aleksandra Oszczędna, Jacek Sokolski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 289-303.
 • Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś, współautor – Andrzej Markowski, [w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. Kazimierz  Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 11-26.
 • Der Anteil der Umgangssprache an der jüngsten Lexik der polnischen Sprache, [w:] Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher. Beiträge zur Neologismenlexikografie und –lexikologie, Erika Worbs (Hrsg.), Frankfurt a. M.: Peter Lang 2009.
 • Does a social-economic EU integration require as well a linguistic integration? – The position of national languages in a hierarchy of cultural values in European Union, Psychology of Language and Communication” 2007, vol. 11, nb. 2, s. 65-81.
 • „Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu” – wybrane prace z wileńskiego okresu pracy księdza Alojzego Osińskiego („Żywoty biskupów wileńskich”, „Autorowie Polscy”), [w:] „Acta Historica Universitatis Klaipedensis XVI. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologia”, red. Rimantas Sliužinskas, Klaipedos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, Klaipėda 2008, s. 171-185.
 • Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, [w:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 57-67.

 • Retoryka w dziejach słownikarstwa na przykładzie dawnej leksykografii polskiej ― zarys recepcji, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. Agnieszka Mikołajczuk, Radosław Pawelec, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2007, s. 225-231.
 • O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, „Przegląd Humanistyczny” 2007, z. 3, s. 111-120.
 • O powstaniu „Prac Filologicznych” w kontekście dziewiętnastowiecznej prasy językoznawczej – z listów Adama A. Kryńskiego do Jana Karłowicza w okresie 1879-1887, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 111-119.
 • O dziewiętnastowiecznym rękopisie „Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w., „Prace Filologiczne” 2006, t. LI, s. 353-378.
 • Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. nauk. Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 185-199.
 • Recepcja mechanizmów myślenia argumentacyjnego w mikrostrukturze opracowań leksykograficznych, „Forum artis rhetoricae. Acta guater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur” 2005, t. „Retoryka i argumentacja – I”, nr 1-2 (3-4), s. 77-105.
 • Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny, „Prace Filologiczne” 2005, t. L, s. 99-124.
 • Eponymical lexical items as the object of translation, [w:] “Bісник Сумского державного університету”, серія “Філологічні науки” N°4(63) 2004, s. 154-161.

 • Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej, „Prace Filologiczne” 2003,  t. XLVIII, s. 391-415.
 • Znaczenia wyrazów – przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe, „Przegląd Humanistyczny” 2003 z. 2, s. 97-112.