Profesor dr hab. Witold Wołodkiewicz


Kontakt: witoldw@al.uw.edu.pl
Dyżury: IBI AL czwartki

Odbył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1948-1952. Doktoryzował się w roku 1961 (temat rozprawy doktorskiej: „Stanowisko materfamilias w prawie rzymskim”. Habilitował się w roku 1968 (temat monografii habilitacyjnej: „Obligationes ex variis causarum figuris w rzymskim prawie klasycznym”).

Odbywał uzupełniające studia zagraniczne we Włoszech (w Istituto Universitario di studi Europei w Turynie oraz w Istituto di Diritto Romano w Rzymie).

Prowadził wykłady w Uniwersytetach zagranicznych, głównie we Włoszech i we Francji (Università di Camerino, professore a contratto – r. akad. 1982-83; Paris I - Panthéon-Sorbonne, Professeur invité – 1987 r.; IV-e Séction École Pratique des Hautes Études - Sorbonne – r. akad. 1991-92 jako directeur d’etudes invité étranger; cykle wkładów w Università di Napoli I Facoltà di Giurisprudenza w latach 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; Università di Sassari 2000, professore a contratto; Università di Roma II 2005.

Brał udział w licznych międzynarodowych, kongresach i kolokwiach. Jest członkiem: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; przewodniczącym Komisji Praw Antycznych PAN (poprzednio 2 kadencje: przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN); rad naukowych, m.in.: IBI UW (przewodniczył Radzie naukowej OBTA do roku 2005); Instytutu Historii Prawa UW; Instytutu Nauk Prawnych PAN; Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury (Przewodniczący).

Jest członkiem różnych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Société d´Histoire du Droit; Société Française du XVIII-e siècle; członkiem consiglio scientifico Centro Internazionale di studi romanistici „Copanello”.

Jest członkiem rad naukowych czasopism: „INDEX” International Survey of Roman Law; „IURA” Rivista internazionale di diritto romano e Antico; kolegium redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

Zainteresowania badawcze: Prawo rzymskie klasyczne; Wpływ prawa rzymskiego na rozwój europejskiej kultury prawnej; Humanizm prawniczy; Oświecenie (Encyklopedyzm wieku Oświecenia; Prawoznawstwo w okresie Oświecenia; Kodyfikacja Napoleona).
Najważniejsze publikacje:

1. Obligationes ex variis causarum figuris - Studia nad źródłami zobowiązań w rzymskim prawie klasycznym, Warszawa (PWN) 1968 (książka została wydana również w języku włoskim;

2. Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978;

3. J.A. Boucher d´Argis, Lettres d´un magistrat de Paris à un magistrat de province sur le droit romain et la manière dont on l´enseigne en France (1782). Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1983;

4. Jean Bodin, Iuris universi distributio. Les trois premières éditions. Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1985;

5. D. Diderot - A. G. Boucher d´Argis - L. chevalier de Jaucourt, Le droit romain et l´Encyclopédie. 31 articles. Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1986;

6. Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów, Warszawa 1990, stron 203;

7. Prawo rzymskie - Instytucje, [wespół z M. Zabłocką], IV wyd., Warszawa 2005);

8. Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na Kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, [wespół z A. Kacprzak i J. Krzynówkiem], pod redakcją Witolda Wołodkiewicza, wydanie II, Warszawa 2006;

9. Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Kraków (Zakamycze) 2003; 10. Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa (Wolters Kluwer) 2009; 11. Itinerari di un giurista europeo. Dall’Università di Varsavia alla Federico II, Napoli (Jovene) 2010.
Autor ponad 150 artykułów (z tego co najmniej 1/3 opublikowana zagranicą).