Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW


Kontakt: sucharsk@al.uw.edu.pl ; tel. służbowy: (+48) (22) 828 02 84
tel. kom. (+48) 603 132 080
Dyżury: środa, godz. 12.00–14:30; piątek, godz. 13.00–15.00, pokój nr 10

Studia filologii klasycznej (IFK UW, 1986-1992) zakończone w 1992 magisterium pod opieką Prof. dra hab. Oktawiusza Jurewicza „Nonnos z Panopolis i jego «Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – tytuł magistra filologii klasycznej (summa cum laude), asystentura w IFK (1992-1998); rozprawa doktorska w 1998 pod opieką Prof. dra hab. Oktawiusza Jurewicza „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunktura w IFK UW 1998-2001; od 2001 adiunktura w IBI AL (dawniej: OBTA UW); kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od 2009 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku 1992 członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF); 1995-2001 sekretarz generalny PTF; 2001-2005 kanclerz PTF. 1998-2001 kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Łacińskiego. Od roku 1999 dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej (MSH EW). Od roku 1999 sekretarz, dyrektor, a następnie prowost Fundacji „Instytut Artes Liberales”. Od lutego 2008 zastępca dyrektoraWydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 prodziekan ds. studenckich.

Staże naukowe:
stypendium Komisji Europejskiej w ramach programu Tempus 1990/91 – studia w Università degli Studi di Bari (Włochy); stypendium Université de Genève (Szwajcaria) 1993/94 – staż; stypendium rządu greckiego 1998 – uczestnictwo w Letniej Szkole Kultury i Języka Greckiego w Πανεπιστήμιο Πατρών (Grecja).

Nagrody:

 • nagrody J M Rektora UW 2000, 2002, 2006, 2009, 2014
 • Medal "Za zasługi edukacyjne i naukowe" przyznany przez Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy w roku 2015
Ważniejsze publikacje:
 • A Few Observations on the Distinctive Features of the Greek Culture [w:] "Colloquia Humanistica" 1 (2012), ss. 125-134.
 • The diachronic influence of Greek on the Polish language. Part I. Greek in Polish – A Reconnaissance [w:] Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες (red. Γ. Καναράκης), Αθήνα 2014, ss. 329-385.
 • Język(i) starożytnego Cypru [w:] Cypr. Dzieje, literatura, kultura (red. M. Borowska, P. Kordos, D. Maliszewski), Warszawa 2014, t. II, ss. 1-16.
 • Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B (Archiwum Filologiczne LV) KNoKA PAN, Warszawa 2000, ISBN 83-85618-51-1;
 • Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej. OBTA DiG, Warszawa 2005, ISBN: 83-7181-379-1;
 • Anton Schneeberger, De bona militum valetudine conservanda liber (edycja tekstu łacińskiego i przekład na język polski, część przypisów) (publikacja wspólna ze St. Ilnickim i T.M. Nowakiem), WIM, IBI AL oraz DiG, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7181-556-0;
 • Ko ma we te ja, „Eos” LXXXI 1993 [1995], ISSN 0012-7825, ss. 177-181;
 • U po jo Po ti ni ja and The Cult of Baetyls (wspólnie z K.T. Witczakiem), „Živa Antika” XLVI 1996, Skopje FYROM, ISSN 0514-7727, ss. 5-12;
 • Quelques observations sur la racine indo-européenne: *h3yeu- / *yeuh3- ‘joindre’, „Linguistica Baltica” V/VI 1996-97, ISSN 1230-3984, ss. 7-10 ;
 • A-ma-tu-na: Une deesse pylienne retrouvee? w: Collectanea Philologica IV. Ignatio Richardo Danka sexagenario oblata, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002 [2003], ISBN: 83 7171-617-6, ss. 27-30 ;
 • A Gloss On three «Olive-Oil» Tablets (Ugarit, Pylos) Connected With Fertility Rites, [w:] The Orient and the Aegean (ed. F.M. Stępniowski), Warsaw 2003, ISBN: 83-919221-2-X, ss. 143-148;
 • The Mycenaean o-ka etymologically reconsidered, “DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona” 4-5 2002-2003 [2004], ISBN 83-88865-53-6, ss. 109-115;
 • Piśmiennictwo Grecji doby egejskiej, [w:] Literatura Grecji starożytnej (red. H. Podbielski) vols. I-II, Lublin 2005, Towarzystwo Naukowe KUL (Źródła i monografie 255), ISBN 83-7306-172-X, vol. I, ss. 25-39.
 • „Święty gród Troi” albo o pożytkach z badania tego, co pozornie dobrze znane, „Meander” LX 4/2005 [2007], ISSN 0025-6285, ss. 452-457.
 • Once Again on the Etymology of Megaron [w:] Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages (28 September – 1 October 2008, Brno) (edd. Kateřina Loudová & Marie Žáková), Masaryk University, Brno 2009, ISBN 978 -80 -210 -4944 -4 ss. 297-305;
 • Czytając Homera w ruinach Olimpii albo o korzyściach z lektury scholiów, „Meander” LXII 1-2/2007 [2009], ISSN 0025-6285, ss. 3-9;
 • Ru-ki-to and Lyktos: Problems of Identification, “Graecolatina et Orientalia” XXX-XXXII/2009 [2010], Bratislava, ISSN 0083-4114, ss. 5-14;
 • List Mistrza Arnolda de Villanova do Najjaśniejszego Pana, Króla Aragonii o chronieniu się przed zarazą, „Lekarz wojskowy”, LXXXVIII, 2/2010, ISSN 0024-0745, ss. 197-203 (publikacja wspólna ze Stanisławem Ilnickim).
 • Mysterious Cat (Felis catus – silvestris necnon domesticus) [w:] Birthday Beasts’ Book. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer (ed. Katarzyna Marciniak, IBI AL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-928972-9-3, ss. 401-408.