Profesor dr hab. Piotr Wilczek


Kontakt: piotr.wilczek@al.uw.edu.pl

Historyk literatury, komparatysta, tłumacz, absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1986). Doktorat – 1992, habilitacja – 2001, tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych – 2006, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego – 2008. Poprzednio pracował w Uniwersytecie Śląskim, gdzie pełnił m.in. funkcje dziekana Wydziału Filologicznego, kierownika Katedry Filologii Klasycznej i kierownika Pracowni Retoryki. Autor książek i artykułów z zakresu literatury epok dawnych, przekładu artystycznego i współczesnej literatury polskiej. Przełożył kilka książek z języka angielskiego. W latach 1998-2001 był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Rice University, University of Chicago, University of Illinois at Chicago), wygłaszał tam też wykłady gościnne (Harvard University, University of Texas at Austin, Boston College). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Brytyjskiej Akademii Nauk oraz uniwersytetów w Oxfordzie, Norwich i Londynie (The Warburg Institute). Członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” oraz The Sarmatian Review. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN oraz zagranicznych rad naukowych i komitetów doradczych, m.in. The International Reformation Research Consortium (RefoRC) oraz Post-Reformation Digital Library. Należy również do Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Modern Language Association of America. W Uniwersytecie Warszawskim pełni funkcje kierownika Kolegium Artes Liberales UW oraz Studiów Doktoranckich w IBI AL UW. W latach 2008-2013 był również zastępcą dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Kieruje też założoną przez siebie Komisją do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w IBI AL UW. Od roku 2014 Przedstawiciel w Polsce Fundacji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation, Inc.) z Nowego Jorku oraz Prezes Zarządu The Kosciuszko Foundation Poland - Fundacji Kościuszkowskiej Polska.
Członek Polsko-Amerykańskiej Grupy Studyjnej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe:
komparatystyka literacka i kulturowa, recepcja antyku i Biblii w literaturze nowożytnej, kanon literacki, kultura renesansu i reformacji, historia literatury polskiej i angielskiej (zwłaszcza XVI-XVII w.), teoria i praktyka przekładu artystycznego, retoryka, kształcenie cudzoziemców w zakresie języka i kultury polskiej

Najważniejsze publikacje książkowe:
Polonia Reformata. Essays on the Polish Reformation(s). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016.
Angielsko-polskie związki literackie. Szkice o przekładzie artystycznym. Katowice 2011, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", ss. 154.
Collegium / College / Kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej. Red. nauk. M. O’Connor i P. Wilczek. Warszawa 2011. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa oraz IBI AL UW, ss. 288;
Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze. Red. nauk. P. Wilczek. Współpraca red. M. Choptiany, J. Koryl, A. Ross. Warszawa 2010. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa oraz IBI AL UW, ss. 230;
Retoryka [podręcznik akademicki], red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 327;
Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej, Katowice 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 192;
(Mis)translation and (Mis)interpretation: Polish Literature in the Context of Cross-Cultural Communication, Frankfurt am Main 2005, Peter Lang, ss. 168;
Treny: The Laments of Kochanowski. Translated by A. Czerniawski, Foreword by D. Davie, Edited and annotated by P. Wilczek, Oxford 2001, Legenda (European Humanities Research Centre, University of Oxford), „Studies in Comparative Literature”: ss. XVIII + 75;
Dyskurs – przekład – interpretacja: literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, Katowice 2001, Gnome, ss. 236;
Erazm Otwinowski, Pisma poetyckie, wyd. P. Wilczek, Warszawa 1999, Instytut Badań Literackich PAN, ss. 262;
Erazm Otwinowski. Pisarz ariański, Katowice 1994, Wydawnictwo GNOME, ss. 169.

Odznaczenia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej (2005).
Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006).

Zainteresowania pozanaukowe:
muzyka klasyczna i jazz, turystyka piesza, film, fotografia