Dr Michał Choptiany


DR MICHAŁ CHOPTIANY - PRACOWNIK NAUKOWY (POST-DOC) WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM NAUKI „FUGA”

Historyk literatury dawnej, absolwent MISH UJ, na Wydziale Polonistyki UJ obronił z wyróżnieniem doktorat na temat retoryki Piotra Ramusa i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na Wydziale „Artes Liberales” realizuje trzyletni projekt badawczy pt. Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700) finansowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki FUGA. Stypendysta The Tokyo Foundation, Funduszy UJ im. S. Estreichera oraz F. Kogutowskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START 2011, finalista INTER 2013) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sekretarz ds. naukowych i wydawniczych w Komisji do Badań nad Reformacją. Współredaktor tomów Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej (z P. Wilczkiem, J. Korylem i A Rossem, Warszawa 2010) i Studia rhetorica (z W. Ryczkiem, Kraków 2011). Publikował m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”„ Terminusie”, „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”. Członek redakcji kwartalnika „Autoportret” i półrocznika „Polish Journal of Philosophy”. Autor przekładów Oczu skóry Juhaniego Pallasmy (Kraków 2012) i Retoryki średniowiecznej J. J. Murphy’ego (Kraków, w druku) oraz ok. 30 artykułów.