Dr Simon Burton


DR SIMON BURTON - PRACOWNIK NAUKOWY (POST-DOC) WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” W RAMACH PROGRAMU MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE WSPIERANEGO PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, gdzie studiował nauki przyrodnicze, specjalizując się w astrofizyce (BSc 2004), oraz teologię ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnonowożytnego (Diploma 2005; MPhil 2006). Badania kontynuował, przygotowując na Uniwersytecie w Edynburgu w latach 2007−2011 doktorat z historii teologii. Rozprawę doktorską poświęcił teologii trynitarnej Richarda Baxtera, siedemnastowiecznego reformowanego scholastyka i purytańskiego teologa, a jej rozszerzona wersja ukazała się pt. The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter´s Methodus Theologiae (Leiden: Brill, 2012). Po ukończeniu doktoratu publikował na temat reformowanej scholastyki oraz brał udział w projektach zespołowych dotyczących historii reformacji. W latach 2012−2013 przebywał w McGill University w Montrealu jako Canadian Commonwealth and CREOR postdoctoral fellow (finansowany przez DFAIT), gdzie zajmował się doktryną teologiczną Piotra Męczennika (Pietro Martire Vermigli). Badania prowadzone w ramach programu MPD dotyczą związków ramizmu i teologii w kontekście problemu „uniwersalnej reformacji”.