Dr Irina Tatarova


Kontakt: irina@al.uw.edu.pl


Pochodzi z Sankt-Petersburga. W 1990 roku ukończyła studia w Instytucie Teatru, Muzyki i Filmu (LGITMiK) w Leningradzie (obecnie Teatralny Uniwersytet w Sankt - Petersburgu) Została przyjęta na studia doktoranckie do Naukowo-Badawczego Instytutu Wiedzy o Sztuce w Leningradzie (tzw. były Zubowski), na Wydział Filmu. Przyszła rozprawa doktorska miała być poświęcona analizie kategorii czasu w filmach Andrzeja Wajdy i Andrieja Tarkowskiego. Po pierwszym roku studiów doktoranckich przyjechała do Polski na kilkumiesięczne stypendium, mające umożliwić zebranie materiałów do pracy doktorskiej. W tym samym roku podjęła zaproponowane przez Fundację Kultury Jana Pawła II studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 1996 roku ukończyła PWT, broniąc pracy magisterskiej pod tytułem Koncepcja sztuki w dziełach Włodzimierza Sołowjowa. W 1997 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (promotor – prof. dr hab. Wiesław Juszczak, Instytut Historii Sztuki). W czerwcu 2003 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc rozprawę doktorską pt. „Ergo sum”. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960-1990. Od 1 stycznia 2004 r. jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej na Uniwersytecie Warszawskim (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”). Korzystając z podwójnego wykształcenia, zajmuje się kulturą bizantyjską, dziejami tradycji bizantyjskiej, sztuką sakralną, należącą do tej szeroko pojętej tradycji oraz filmem, głównie filozoficzną analizą dzieł sztuki filmowej. Jest kierownikiem Komisji Speculum Byzantinum IBI AL.

Najważniejsze publikacje:
Ergo sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960-1990, Warszawa, 2004.

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba roku 2005 za książkę „Ergo sum…”

Zainteresowania pozanaukowe:

Szczęśliwie są kontynuacją tych naukowych: organizacja podróży po krajach, gdzie pozostały zabytki, związane z bizantyjską tradycją, filmy tak zwane autorskie, literatura piękna, szczególnie poezja.