Anna Skolimowska PhD


Contact: as@al.uw.edu.pl

b. 1967, 1992 master’s degree in the Institute of the Classical Studies UW, 1999 doctoral degree in the humanities in the Faculty of Polish Studies UW; head of the Laboratory for Editing Sources of the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales”, University of Warsaw (IBI AL UW); she specializes in Latin paleography, source studies, critical editing; her research interests also include Spanish Erasmianism in the light of Ioannes Dantiscus’ correspondence, the language and literary apparatus of Latin letters during the Renaissance, and the history of old books and collections; she is a lecturer of the Mediterranean Civilization (C¦ UW) cultural studies. She is a member of the Polish Historical Society (PTH), the Polish Philological Society (PTF), the Neo-Latin Commission within the Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences (PAN), and the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS).

Publications:
 • Scientific redaction (together with Jerzy Axer) of the series Corpus Epistularum Ioannis Dantisci
 • “The Mediterranean of the North and its Bestiary” in: Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, ed. Katarzyna Marciniak, Warszawa 2011
 • Corpus of Ioannes Dantiscus´ Latin texts / Korpus tekstów ³aciñskich Jana Dantyszka, wyd. Anna SKOLIMOWSKA & Magdalena TURSKA with collaboration of Katarzyna JASIÑSKA-ZDUN, http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl, published July 1, 2010
 • Ioannes Dantiscus´ correspondence / Korespondencja Jana Dantyszka, wyd. Anna SKOLIMOWSKA & Magdalena TURSKA with collaboration of Katarzyna JASIÑSKA-ZDUN, http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl, published July 1, 2010
 • „Praesidium czy ornamentum? O bibliofilskich zainteresowaniach Jana Dantyszka”, in: Oto ksi±g jestem niesyty, ed. Ariadna MAS£OWSKA-NOWAK, IBL PAN Warszawa 2010, p. 63-71
 • „Prace nad niemieckojêzyczn± czê¶ci± korespondencji Jana Dantyszka – perspektywy internetowej publikacji tekstów niemieckich Dantyszka”, in: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, series Reformacja w Polsce i Europie ¦rodkowo-Wschodniej, vol. 1, IBI AL UW, Warszawa 2010, p. 120-125
 • „Przegl±d korespondencji biskupa warmiñskiego Jana Dantyszka z kanonikami Kapitu³y Katedralnej”, in: Warmiñska Kapitu³a Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, ed. Andrzej KOPICZKO, Jacek JEZIERSKI, Zdzis³aw ¯YWICA, UWM Olsztyn 2010, p. 217-231
 • Giannozzo MANETTI, "¯ywot Sokratesa", translation to Polish Anna SKOLIMOWSKA, w: Humanistyczne ¿ywoty filozofów staro¿ytnych, ed. W³odzimierz OLSZANIEC, Krzysztof RZEPKOWSKI, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008 IFK UW, series: Biblioteka Renesansowa, seria przek³adów z ³aciñskojêzycznej literatury w³oskiego renesansu, p. 281-375
 • Korespondencja ¿upnika krakowskiego Miko³aja Serafina z lat 1437-1459, ed. by Waldemar BUKOWSKI, Tomasz P£ÓCIENNIK, Anna SKOLIMOWSKA, Societas Vistulana, Kraków, 2006
 • rev. of „Miko³aj Kopernik, Dzie³a wszystkie, t. 3: Pisma pomniejsze, ed. Andrzej WYCZAÑSKI, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, pp. 240”, in: Studia ¬ród³oznawcze 47 (2010), p. 271-274
 • Respublica Litteraria in Action: Letters – Speeches – Poems – Inscriptions, ed. Anna SKOLIMOWSKA, Warszawa-Kraków 2007 , series: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, Part V: Respublica Litteraria in Action, vol. 1, pp. 163
 • “The epitaph for Alfonso de Valdes in St. Stephen´s Cathedral in Vienna – an unknown poem by Ioannes Dantiscus", in: Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Contexts; ed. Piotr URBAÑSKI, Frankfurt am Main 2006, p. 83-93
 • „Korespondencja miêdzy Stanis³awem Hozjuszem i Janem Dantyszkiem”, in: Kardyna³ Stanis³aw Hozjusz (1504-1579). Osoba, my¶l, dzie³o, czasy, znaczenie. Ed. Stanis³aw ACHREMCZYK, Jan GUZOWSKI, Jacek JEZIERSKI, Olsztyn 2005, seria: Biblioteka Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, nr 25, p. 297-305
 • Waldemar BUKOWSKI, Tomasz P£ÓCIENNIK, Anna SKOLIMOWSKA, “Der lateinische Schriftverkehr des Krakauer Salzherren Nikolaus Serafin (1437-1459)” in: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, ed. Matthias THUMSER, Janusz TANDECKI, Antje THUMSER, Toruñ 2005, seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition (Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji ¬róde³), vol. 3, p. 233-242
 • Ioannes Dantiscus’ Latin Letters, 1537, Transcription from manuscript, commentary and annotations by Anna SKOLIMOWSKA, ISBN 83-88857-81-9, Warszawa – Kraków, OBTA-PAU, 2004, series Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, czê¶æ I: Ioannis Dantisci Epistulae Latinae, vol. 1
 • Marek KUNICKI-GOLDFINGER, Anna SKOLIMOWSKA, „£acina w polskojêzycznych diariuszach podró¿y”, in: £acina jako jêzyk elit, ed. Jerzy AXER, Warszawa, OBTA-DiG, 2004, p.189-220
 • „Przys³owia i wyra¿enia przys³owiowe w ³aciñskich listach Dantyszka z roku 1537” in: £acina jako jêzyk elit, ed. Jerzy AXER, p.177-188, Warszawa, OBTA-DiG, 2004
 • Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. A project of edition, ed. Anna SKOLIMOWSKA, Warszawa – Kraków 2003
 • „Wydawnictwo Acta Tomiciana na kolejnym rozdro¿u? Z dylematów wspó³czesnego edytorstwa historycznego” (rev. of Acta Tomiciana. Tomus octavus decimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae per Stanislaum Górski canonicum Cracoviensem et Plocensem collectarum A.D. MDXXXVI collegerunt Wenceslaus URBAN et Andreas WYCZAÑSKI, supplevit et edidit Richardus MARCINIAK, in oppido Kórnik sumptibus Bibliothecae Kornicensis A.D. MCM XCIX ss. X, 531) in: Kwartalnik Historyczny, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Warszawa 2001, Rocznik CVIII, 2001, p. 113-129.
 • En torno a Dantisco, ed. Anna SKOLIMOWSKA, OBTA UW i Instituto Cervantes de Varsovia, Warszawa 2001, series Biblioteca Cervantes. Collección de fuentes y estudios para la historia de las relaciones hispano-polacas No I
 • “El testamento de Juana Dantisca” ed. Enrique LLAMAS MARTINEZ, Anna SKOLIMOWSKA in: En torno a Dantisco ......, p.125-137.
 • “Repertorio de cartas españolas en la correspondencia de Juan Dantisco” ed. Teodomiro RODRÍGUEZ LILLO, Anna SKOLIMOWSKA in: En torno a Dantisco......, p. 81-124.
 • Panorama lojalno¶ci. Prusy Królewskie i Prusy Ksi±¿êce w XVI wieku, ed. Anna SKOLIMOWSKA, OBTA UW i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, series Eseje i Studia t. 4
 • „Komunikat o postêpach prac nad publikacj± korespondencji Jana Dantyszka” in: Panorama lojalno¶ci. …… p.63-65.
 • „Catalogue of Ioannes Dantiscus’s Correspondence – Objectives, Needs and Achievements” in: Studia Europaea II Joannes Dantiscus (1485-1548) – Polish Ambassador and Humanist. Proceedings of the International Colloquium Brussels, May 22-23, 1995. ed. J. IJSEVIJN, W. BRACKE, Brussel 1996, p. 115-118
 • Jerzy MAÑKOWSKI, Anna SKOLIMOWSKA, „Polskie ¶piewy o Mêce Pañskiej – nieznana cz±stka twórczo¶ci Jana Kochanowskiego” in: Odrodzenie i Reformacja w Polsce XXXVIII 1994, p. 95-98.
Non-academic interests: choral singing, Chinese martial arts, mountain hiking.