Dr hab. Jolanta Sujecka, Profesor UW


Kontakt: Jolanta.sujecka@al.uw.edu.pl
Studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w 1995, habilitacja w 2004 także w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki. Od 1985 asystent, od 1995 adiunkt, a od 2005 docent w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, od 2006 profesor UW w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, obecnie w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje Komisją „Bałkańskie Śródziemnomorze". Pobyty badawcze w Bułgarii, Macedonii, Serbii i Rosji. Stypendium Fundacji Soros`a Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU Budapeszt/Praga) w latach 1991-92 i w 1996-1998. Stypendium badawcze Ministerstwa Edukacji Narodowej w Macedonii w 2002. Autorka książek i rozpraw komparatystycznych poświęconych literaturom i kulturom słowiańskim w okresach przełomów, Between East end West. Cultural and Social Utopias of the 20th Century. Vladimir Mayakovsky, Geo Milev, Ljubomir Micić in: The Comparable and the Incomparable. Ed. by Endre Bojtár, CEU – Budapest 1996, Ikona domu 2001, a także sposobom wyrażania obcości w kręgu Slavia Othodoxa na Bałkanach, “Sons of Black Death” The semantics of Foreignness in Twentieth Century Bulgarian and Macedonian Writings, John Benjamin Publishing Company, Comparative History of Literatures in European Languages XXII, 2007. Redakcja tomów, The National Idea as a Research Problem, 2002, (przy współudziale W.J.Burszty I J.Serwańskiego) Territorialism and Identity. The Slavonic and non-Slavonic Balkans, 2007. Zajmuje się problematyką „miejsc pamięci” na Bałkanach (Bałkańskie miejsca pamięci, „Borussia” 37 2006) i tzw. tradycji spornej zwłaszcza na pograniczu macedońsko-bułgarskim i macedońsko-serbskim. Zajęcia dydaktyczne – w formie wykładu – obejmują dzieje Bałkanów od momentu wejścia Osmanów na teren Bizancjum, aż po kongres berliński, czyli początek procesu wycofywania się Turków z Europy związany z procesami odrodzeniowymi na Bałkanach. Wiek XX stanowi zatem konieczny suplement do dziejów Bałkanów. Inny cykl wykładów dotyczy obrazu Innego/Obcego w kręgu Slavia Othodoxa na Bałkanach, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu antycznego dziedzictwa w kręgu kulturowym uformowanym w orbicie oddziaływania kultury grecko-bizantyjskiej. Seminarium „Bałkańskie miejsca pamięci” zostało pomyślane jako egzemplifikacja problematyki szerszej, związanej z tzw. tradycją sporną. Obydwa wykłady, a także seminarium są częścią programu przygotowanego dla studentów studiów helleńskich i śródziemnomorskich, a także dla zainteresowanych tą problematyka studentów z innych wydziałów.

Zainteresowania pozanaukowe:
jazz, tradycyjny i współczesny, Etno i smooth