Prof. dr hab. Jerzy Styka


Kontakt: Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Klasycznej
Al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
tel. +48 12 633 63 77 , w. 2324
e-mail: jstyka@lingua.filg.uj.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
Ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel. +48 22 55 20 227
e-mail: jstyka@lingua.filg.uj.edu.pl
Kariera zawodowa: 1977-1985 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ w zakładzie latynistyki; 1984 doktorat na Wydziale Filologicznym UJ; 1985-1996 adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ; 1994 habilitacja na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa antycznego; 1997 uzyskanie tytułu naukowego profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w UJ; 1999 profesura gościnna w Seminarium Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Bazylei; 2000/2001 stanowisko profesora zwyczajnego filologii łacińskiej w Uniwersytecie w Bazylei; 2001 powrót do Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2001 uzyskanie stanowiska profesora wizytującego w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW) – drugie miejsce pracy;

Pełnione funkcje w UJ: 1994-1996 wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 1996-1999 dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 1999-2000 prodziekan Wydziału Filologicznego UJ; 2002-2008 – dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 2007- Kierownik Katedry Filologii Łacińskiej w Instytucie Filologii Klasycznej UJ.

Funkcje poza UJ: 1995-2000 sekretarz naukowy Komisji Filologii Klasycznej PAU; 1998-2000 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego; 2001 - 2005 prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 2004 – Kierownik Studiów Śródziemnomorskich w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną UW (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW) .

Zainteresowania badawcze:

Antyczna teoria literatury, antyczna estetyka literacka, historia literatury rzymskiej, historia idei estetycznych, cywilizacja późnego antyku, recepcja kultury antycznej w literaturach hispanojęzycznych. W ostatnich latach pracowałem nad książką zatytułowaną Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, która ukaże się w 2008 roku w serii Prac Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kolejne plany naukowe związane są z badaniem kultury Wizygotów na obszarze Półwyspu Iberyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Izydora z Sewilli. Chcę także kontynuować podjęte już badania z dziedziny antycznej estetyki literackiej i przygotować monografię pojęcia harmonii jako kategorii antycznej estetyki literackiej.


Ważniejsze stypendia i staże naukowe:

1995 stypendium Rządu Norweskiego w Oslo (jeden miesiąc); 1996 Stypendium Mellona w Paryżu (3 miesiące); 1997 stypendium Rządu Holenderskiego w Amsterdamie (jeden miesiąc); 1998 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc); 2003 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc), 2008 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Londynie (jeden miesiąc). Wielokrotnie odbywane wykłady gościnne w uniwersytetach w Padwie, Lille, Amsterdamie, Bochum, Heidelbergu, Oslo, Helsinkach, Wiedniu.


Ważniejsze publikacje:

Książki:

La littérature grecque à la lumière de l’appréciation esthétique des auteurs romains depuis Auguste jusqu’au IIe siècle après J.-Ch., „Prace Komisji Filologii Klasycznej” nr 21 PAN, Oddział w Krakowie, Ossolineum Wrocław-Kraków 1987, ss. 182;

Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej: Estetyka satyry republikańskiej; Estetyka neoteryków, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne nr 247, Kraków 1994, ss. 184;

FAS ET ANTIQUA CASTITUDO. Die Ästhetik der rőmischen Dichtung der republikanischen Epoche, Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium Bd 19, Trier 1995. ss. 289;

Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, nr 26, Kraków 1997, ss. 130.


Prace zbiorowe; wstęp , opracowanie:

Studies of Greek and Roman Literaure. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” II, Kraków 1996, ss. 162;

Studies of Greek and Roman Antiquity. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” III, Kraków 1997, ss.195;

Studies of Greek and Roman Culture. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” IV, Kraków 1988, ss. 190;

Studies of Greek and Roman Literary Theory and Criticism. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” V, Kraków 2000, ss. 340;

Freedom and Democracy in Greek Literature. Essays Edited by Józef Korpanty and Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VI, Kraków 2001, ss. 286;

The Myth in the Ancient Literature. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VII, Kraków 2002, ss. 148;

The Roman Epic Poetry. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VIII, Kraków 2004, ss. 165;

Studies of Roman Literature. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” IX, Kraków 2005, ss. 167;

Violence and Aggression in the Ancient World. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” X, Kraków 2006, ss. 227.


Ważniejsze artykuły (poza wymienionymi pozycjami dorobek naukowy obejmuje 70 artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych.)

Decorum in Poetry: Horace’s Ars Poetica, „Classica Cracoviensia” III, 1997, s. 47-69;

Convenientia partium: Kategoria harmonii i symetrii w antycznej estetyce literackiej, w: „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU” nr 27, Kraków 1998, s. 29-53;

Zur Entwicklung der rőmischen Lyrik in der Zeit der Republik, „Classica Cracoviensia“ IV, 1999, s. 59-69;

La culture littéraire romaine dans la Gaule du Ve siècle selon le témoignage de Sidoine Apollinaire, „Terminus“, Kraków 1999, s. 43-62;

Formen des Gattungswandels in der rőmischen Satire: Lucilius, Horaz, „Classica Cracoviensia” V, 2000, s. 211-223;

Horaz und die Ennianische Dichtung, „Classica Cracoviensia” VI, 2001, s. 203-213;

Die poetik des Mythos bei Sidonius Apollinaris, „Classica Cracoviensia” VII, 2002, s. 33-43.

Intertekstualne związki Horacego z poezją Katullusa: Milczenie czy misterna aluzyjność, „Meander” 2/03, s. 219-231;

Epische Ästhetik von Sidonius Apollinaris: Kaiserliche Panegyrika, „Classica Cracoviensia” VIII, 2003, s. 55-90;

Die intertextuelle Poetik von Statius, „Classica Cracoviensia” IX 2005, s. 29-42;

Nachklänge der epischen Sprache und Motiven des Lukrez in der Poesie Horazens, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, Kraków 2006, s. 11-19;

Epitalamio tardoantico tradizionale e cristiano: Sidonio Apollinare e Paolino di Nola, Centro internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medievale, Quaderni 3, 2007, s. 103-119.