Professor Janusz A. Rieger


Kontakt: rieger@ibi.uw.edu.pl

Education & Employment: MA studies at the Jagiellonian University (1951-1955).

Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences (1960-1997), Institute of Polish Studies of the Polish Academy of Sciences (1997-2004), Centre for Studies on the Classical Tradition („OBTA”, later: Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales“ – IBI AL), University of Warsaw (since 1997).

PhD 1967, „Habilitation” and Associate Professor 1977, Professor (title) 1989.

University teaching: University of Warsaw, University of Łódź, Catholic University of Lublin.

Member of the Warsaw Scientific Society (since 1983), of the Linguistic Committee of the Polish Academy of Sciences (since 1975: secretary 1975-1984, Vice President 1990-2003, Honorary Member since 2005), of the Slavic Committee of the Polish Academy of Sciences (1991-2011), Honorary Member of the Kharkiv Scientific Society (since 1999). In 1980-1981 Vice President of „Solidarity” at the Polish Academy of Sciences.

Achievements: Organization of the School for Polish Studies for young researchers from post-Soviet countries in the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences (1993-1995, Stefan Batory Foundation Grant). Idea and co-organization (with J. Axer) of the International School in Humanities („MSH”) in the Centre for Studies on the Classical Tradition (since 1996). Organization of systematical studies of the Polish dialects in Ukraine (since 1989). Supervising PhD dissertations for 14 researchers (among them: 1 Full Professor, 4 Associate Professors).

Main interests: the Polish language in Lithuania, Belarus and Ukraine, Ukrainian dialectology, Slavic onomastics, history of the Ukrainian and Russian languages, language contacts, lexicography.

Awards: K. Nitsch Award of the Department I of the Polish Academy of Sciences (a team award) for the Atlas gwar bojkowskich in 1992.

Other interests: mountain hiking

Main publications:
 • W sprawie wpływów germańskich na toponomastykę w dorzeczu Sanu, górnego Bugu i górnego Dniestru, „Rocznik Slawistyczny”, t. XXXI (1969), cz. I, s. 13-25
 • Nazwy wodne dorzecza Sanu. Ossolineum. Wrocław 1969 (Prace Onomastyczne PAN 12)
 • (co-author) J. Rieger, E. Wolnicz-Pawłowska, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. Ossolineum. Wrocław 1975 (Prace Onomastyczne PAN 24)
 • (co-author) J. Rieger, E. Rieger, Słownik tematyczny rosyjsko-polski. Wiedza Powszechna. Warszawa 1979 (2nd enlarged ed., 2003)
 • (co-author and editor) Atlas gwar bojkowskich. Opracował — głównie na podstawie zapisów S. Hrabca — Zespół... pod kierunkiem J. Riegera, t. I – VII, Wrocław 1980-1991
 • Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa 1989 (wyd. 2 uzupełnione 1998)
 • Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa 1995
 • The Main Stages of the Development of the Russian Place Names, „Canadian Slavonic Papers”, t. XXXVII (1995), nr 3-4, pp. 455-466
 • A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language, Warszawa 1997
 • Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii, „Slavia Orientalis”, t. XLVI (1997), nr 2, pp. 193-210
 • (co-author.) J. Rieger, I. Cechosz, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku. Vol. 1. Stan i status polszczyzny. Gwary polskie w Lwowskiem, na Tarnopolszczyznie i na Podolu. Semper, Warszawa 2002; Vol. 2. Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu. Teksty. Lexis. Kraków 2007
 • Gewässernamen im Flußgebiet des San. I-II, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2003-2004 (Hydronymia Europaea, Lief. 17-18)
 • O językową charakterystykę polskich zespołów gwarowych na Litwie, [w:] Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane prof. R. Laskowskiemu. Pod red. I. Bobrowskiego i K. Kowalik. Kraków 2005
 • (wspołaut.) J. Rieger, I. Masojć, K. Rutkowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, Warszawa 2006
 • (współaut.) Я. Ріґер, О. Демська–Кульчицька, Українсько–польський тематичний словник (tytuł też w języku polskim: J. Rieger, O. Demska-Kulczycka, Słownik tematyczny-ukraińsko-polski). Видавництво Українського католицького університету, Львів 2007
Editor:
 • editor of the series: Studia nad polszczyzną kresową, v. I-VII Wrocław (t. I-VI współred. W. Werenicz), v. VIII-XII Warszawa. 1981-2010; Język polski dawnych Kresów Wschodnich, v. 1-4. Warszawa 1996-2010 (v. 4 współred. D. A. Kowalska); Polskie słownictwo kresowe (6 pozycji, Kraków i Warszawa 2004-2007)
 • (co-ed.) Jan Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Red. J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk. Ossolineum. Wrocław 1989
 • (ed. in chief), Общекарпатский диалектологический атлас, вып. 3 (ред. А. Заремба, Б. Очкова, Я. Ригер — ответственный редактор, Я. Сятковски, Э. Рудольф-Зюлковска). Варшава 1991
 • (ed.) Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX w. Opracował i przygotował do druku J. Dzendzeliwski, red. naukowy J. Rieger. Semper. Warszawa 1998
 • (ed.) Jan Janów, Słownik huculski. Opracował i przygotował do druku J. Rieger. Kraków 2001
 • (ed.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Semper, Warszawa 2002
 • (ed.), Język mniejszości w otoczeniu obcym. Semper, Warszawa 2002
 • (ed.) Słownictwo kresowe. Studia i materiały. DiG. Warszawa 2007
 • (ed.) Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem — z materiałów zebranych pod kierunkiem W. Paryla, opracowany przez K. Czarnecką, D. Kowalską, E. Rudolf-Ziółkowską pod red. J. Riegera. Lexis. Kraków 2007