Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans


Opis:

„Antyk widziany oczami romantyków to zagadnienie wciąż przyciągające uwagę badaczy, wciąż inspirujące i żywe. Odsłaniające nowe wymiary romantycznego stosunku do tradycji. Mity antyczne w romantycznej recepcji; podróże malarzy i pisarzy do Grecji i Włoch; Ateny, Rzym i Konstantynopol jako centra europejskiej tradycji, fascynujące w swej kulturowej i religijnej odmienności, ale i tworzące jedność dziedzictwa europejskiego; antyk jako maska współczesności i język mówienia o walkach niepodległościowych – oto niektóre z zagadnień prezentowanych w tej książce, która jest rekonesansem w obrębie szerokiego zagadnienia recepcji antyku w romantyzmie.

Bohaterami książki są zarówno polscy, jak i europejscy romantycy: pisarze, poeci, malarze, filozofowie, poruszający się po obszarze uniwersalnego dziedzictwa kultury europejskiej. Zamieszczone tu prace – autorstwa wybitnych badaczy literatury i sztuki romantycznej – pokazują różne porządki i style humanistycznej refleksji, różne wybory metodologiczne oraz szerokie kręgi tematyczne i problemowe. Ta wielowymiarowość i różnorodność stanowi istotną cechę książki i jej wartość”. Spis treści Słowo wstępne KONTEKSTY EUROPEJSKIE Hana Voisine-Jechova Antyk „zrekonstruowany” i antyk „widziany” w romantyzmie polskim i francuskim Karol Sauerland Recepcja greckiej antyczności w literaturze niemieckiej Anna Tabaki Kształtowanie się „ducha narodowego” w Grecji: ambiwalencje kulturowe i estetyczne Małgorzata Borowska Mit Hellady i mit Grecji (w greckojęzycznej twórczości Dionisiosa Solomosa i Andreasa Kalvosa) Adam Bezwiński Antyk w poszukiwaniach rosyjskich myślicieli romantycznych Maria Korzeniewicz-Davies Edward Lear w Grecji Justyna Ziarkowska Dwaj romantyczni publicyści europejscy wobec tradycji klasycznej i klasycystycznej. Analiza porównawcza pism krytycznoliterackich Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larry Barbara Surowska O kilku wierszach Rainera Marii Rilkego opartych na motywach antycznych Elżbieta Zarych Między własnym odbiciem a ojczyzną – mit o narcyzie w literaturze polskiego romantyzmu ANTYK MICKIEWICZA Marian Śliwiński Grecja i Rzym w wierszu Mickiewicza Do Joachima Lelewela Monika Rudaś-Grodzka Ideały platońskie Józefa Jeżowskiego Leszek Zwierzyński Mitopoetyckie wyobrażenie ikaryjskie w poezji Mickiewicza Kwiryna Ziemba Rzym Mickiewicza (wokół listu Adama Mickiewicza do Marii Mickiewiczówny z 19 grudnia 1851 roku) Maria Kalinowska Wokół Mickiewiczowskiej hermeneutyki kultury antycznej w wykładach lozańskich. Próba sformułowania pytań Jarosław Ławski Bizancjum Mickiewicza. Cesarstwo Wschodnie w Pierwszych wiekach historii polskiej Grażyna Golik-Szarawarska „Idea słowiańska” u Mickiewicza i Tadeusza Zielińskiego ANTYK SŁOWACKIEGO Maria Cieśla-Korytowska Słowacki a kalokagathia Dariusz Tomasz Lebioda Bogini łowów. Motyw Diany w poezji Juliusza Słowackiego Zbigniew Przychodniak Śpiew Orfeusza. Od Lambra do Kordiana Elżbieta Wesołowska Crudelitas u Słowackiego na tle antycznych wzorów Dobrochna Ratajczak Wóz dwukonny. Rozważania o jednym antycznym motywie w Horsztyńskim Juliusza Słowackiego Barbara Sawicka-Lewczuk Poświęcenie i ofiara w Lilli Wenedzie (w kontekście tragedii Eurypidesa) Anna Pilewicz Srebrny sen Salomei – historia Persefony Maria Kalinowska Agezylausz Juliusza Słowackiego – obszary świata poetyckiego. Wprowadzenie do próby lektury Katarzyna Fazan Mit heraklejski w kręgu mistycyzmu i romantycznej historiozofii. O „Nowej Dejanirze”, czyli Fantazym Słowackiego Maciej Szargot „Halcyjon zimorodkiem zwany” Lucyna Nawarecka Ikona świata. O materii przemienionej w Królu-Duchu ANTYK NORWIDA Włodzimierz Szturc Na Krecie i w Pompei: zmartwychwstanie Kurety i skamienienie retora Dorota Klimanowska Etyka stoików w Norwidowej wizji człowieka Dariusz Pniewski Antyczna szata Quidama. Starożytne rzeźby, reprodukcje „etruskich” waz i obrazy poetyckie w Quidamie Cypriana Kamila Norwida ROMANTYZM KRAJOWY Ewa Owczarz Antyk jako maska współczesności. Motywy antyczne w powieściach polskich okresu międzypowstaniowego (rekonesans) Jarosław Michalak Groza klasycznego piękna. O jednym z wątków estetycznego dyskursu w Pogance i Książce pamiątek Narcyzy Żmichowskiej Krzysztof Korotkich Motywy antyczne w Duchu jaskini Józefa Bohdana Dziekońskiego Monika Bojko Antyk jako obraz współczesności w pismach Teofila Lenartowicza Arkadiusz Bagłajewski Tyrtejski antyk poetów galicyjskich POGRANICZA SZTUK Krzysztof Korotkich, Wojciech Wądołowski Antoniego Malczewskiego wizja „świata-teatru” Zofia Mocarska-Tycowa Rzym antyczny i Kampania Rzymska w malarstwie romantycznym Grażyna Królikiewicz Ruiny romantyczne inaczej: ironia, żart, karykatura Summary of the book in English Biogramy Indeks nazwisk