Grecja mykeńska a Grecja klasyczna


Opis:

„Niniejszy tomik jest pokłosiem konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Filologicznego pt. Grecja mykeńska a Grecja klasyczna, która odbyła się w dniach 24-25 września 1999 r. w nowo powstałym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Współorganizatorami konferencji byli Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego i Zakład Historii Starożytnej i Kultury Antycznej UWM w Olsztynie. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele kilku ośrodków uniwersyteckich filologii klasycznej i historii starożytnej (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Olsztyn, Toruń, Gdańsk, Wrocław). Wygłoszono kilkanaście referatów i komunikatów. Podejmowano w nich ciekawą analizę filologiczną tekstów linearnego pisma B i dzieł klasycznej literatury Grecji starożytnej, wyjątkowo też poruszano sprawy grecko-języcznych terytoriów Imperium Romanum”.

Spis treści

Wstęp
Elwira KACZYŃSKA, Głos w sprawie Karnessopolis
Joanna RYBOWSKA, Mykeńskie świadectwa potwierdzające obecność boga Dionizosa na obszarze Grecji w II tysiącleciu p.n.e.
Ryszard SAJKOWSKI, Przejawy opozycji wobec Augusta i jego bezpośrednich następców w niektórych środowiskach wschodniej części Imperium Romanum
Sergiusz SHARYPKIN, Locativus separativus w tekstach mykeńskich
Beata SPIERALSKA, Tapturusa werbalne u Homera
Robert A. SUCHARSKI, Próba etymologicznej reinterpretacji mykeńskiego wyrazu o-ka
Mikołaj SZYMAŃSKI, Nazwy boskie i ludzkie po Iliadzie
Krzysztof T. WITCZAK, Studia nad najstarszym pismem greckim, część 2: wartości podstawowe
Agnieszka WOJTYLAK, Elektra czy Orestes? Wolność i zniewolenie w tragedii greckiej