Turquoise diadems and staffs of officeOpis:

Praca jest rozległą analizą ikonograficzną i historyczną ponad 100 źródeł w znacznej mierze dotychczas niepublikowanych i/lub nieanalizowanych. Obejmują one przehiszpańskie rzeźby azteckie, XVI-wieczne manuskrypty piktograficzne oraz źródła pisane, a zwłaszcza teksty w języku nahuatl. Tematyka koncentruje się na repertuarze insygniów i atrybutów władzy (w tym elementów elitarnego stroju) przedhiszpańskich i wczesnokolonialnych tubylczych elit z terenu środkowego Meksyku, głównie grup Indian Nahua. Szczególny nacisk położono na analizę regionalnych konwencji w ikonografii władzy, zarówno przed konkwistą hiszpańską, jak i we wczesnym okresie kolonialnym. Istotnym zagadnieniem poruszonym w rozprawie są także tubylcze strategie w zakresie kontynuacji elementów przedhiszpańskich i adaptacji wpływów hiszpańskich, a w szczególności rola symboli władzy w nowym porządku politycznym. Wreszcie, praca porusza problem atrybutów władzy w kontekście konstrukcji tożsamości elit kolonialnych oraz relacje między strojem "przedstawianym" a faktycznie noszonym w XVI wieku.

Spis treści:

ACKNOWLEDGMENTS ix

1 BACKGROUND OF RESEARCH 1
Historical background - elite groups and sociopolitical
organization in the Central Mexico 11

2 SOURCES EMPLOYED IN THE PRESENT WORK:
METHODOLOGICAL AND CRITICAL OVERVIEW 27
Written sources 27
Sculpture 32
Pictorial manuscripts 35

3 THE REPERTORY OF ELITE APPAREL AND INSIGNIA
OF RANK IN AZTEC CENTRAL MEXICO 101
Head 105
Upper body 175
Lower body 288
Weapons 297
Other objects held in hands 314
Seats 320

4 GESTURES AND POSTURES AS ATTRIBUTES OF RANK 325

5 REGIONAL CONVENTIONS IN THE ICONOGRAPHY OF POWER 353
The core of the Aztec empire - the Valley of Mexico and neighboring
areas 354
Guerrero 412
Hidalgo 421
Morelos 424
Puebla and neighboring parts of Oaxaca 428
Tlaxcala 440
Veracruz 445
Imagery of unknown provenience 448
Implications and conclusions 450

6 ELITE COSTUME IN CENTRAL MEXICO: FUNCTIONS AND MEANING 455
Meaning and contextual use of apparel in Aztec Mexico 457
Elite costume and status markers after the Spanish conquest 469
The aftermath 489

NOTES 493

BIBLIOGRAPHY 527