Łacina jako język elitOpis:

SPIS RZECZY

Jerzy Axer
Łacina jako język elit. Uwagi wstępne
Latin as the language of the elites. lntroductory remarks

Część I. RESPUBLICA POLONORUM

Jerzy Axer
Sytuacja metodologiczna w badaniach nad źródłami łacińskojęzycznymi okresu nowożytnego
Urszula Augustyniak
Polska i łacińska terminologia ustrojowa w publicystyce politycznej epoki Wazów
Aneksy I-IV
Marek A. Janicki
Wolność i równość w języku prawno-politycznym oraz ideologii szlachty polskie (od XIV do początku XVII wieku)
Ewa J. Głębicka
Pojęcia populus i libertas w politycznych traktatach Andrzeja Maksymiliana Fredry
Witold Szczuczko
Łacina szlachty Prus Królewskich w XVI i XVII wieku
Witold Szczuczko
Łacina w Kancelarii Rady Miasta Gdańska
Jolanta Choińska-Mika
Łacina mazowieckiej elity politycznej w dobie Wazów
Jerzy Axer
Łacina jako drugi język narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej
Anna Axerowa
Próba klasyfikacji wtrętów łacińskojęzycznych w staropolskich tekstach dwujęzycznych
Jerzy Axer, Anna Axerowa
Lektura tekstu dwujęzycznego. Przykłady (mowa Hieronima Radziejowskiego, korespondencja
Bogusława Radziwiłła, listy Jana Kochanowskiego)

Anna Skolimowska
Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe w tacińskich listach Jana Dantyszka z roku 1537
Anna Skolimowska, Marek Kunicki-Goldfinger
Łacina w polskojęzycznych diariuszach podróży
Joanna Partyka
Łacina w sylwach szlacheckich (Rekonesans)
Aneks
Ewa J. Głębicka
Osiemnastowieczne przekłady z języka polskiego na łacinę
Barbara Milewska-Waźbińska
Inskrypcja w Rotundzie Patacu na Wodzie w Łazienkach - dzieje i funkcja
Jerzy Axer
Stanisław August jako Oktawian August. Funkcja inskrypcji tacińskich
w programie politycznym króla
Dokumentacja fotograficzna

Część II. MIEDZY SLAVIA LATINA A SLAVIA ORTHODOXA

Jerzy Axer
Neolatynistyka i tożsamość narodowa - przypadek Europy Środkowowschodniej
Natalia Jakowenko
Jaką wojnę opisuje Szymon Pekalides w poemacie De bello Ostrogiano (1600)
Jurate Kiaupiene
Naród polityczny Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku: pojęcie ojczyzny
Jerzy Axer
Wielogłosowe przestanie Pieśni o żubrze Mikołaja Hussowskiego
Hieronim Grala
Łacina jako język wrogich elit - spojrzenie z Moskwy
Michaił W Dmitriew
Łacina jako medium wpływów zachodnich w kulturach wschodniosłowiańskich XVI i XVII wieku Joanna Rapacka
Funkcje łaciny w regionalnych i ogólnonarodowych systemach kultury chorwackiej

Część III. KONTAKTY DYPLOMATYCZNE ZE ŚWIATEM NIEŁACIŃSKIM

Dariusz Kołodziejczyk
Łacina w dyplomacji islamskiej: Imperium Osmańskie
Dariusz Kołodziejczyk
Łacina traktatów polsko-tureckich jako element gry politycznej
Rafat Jaworski
Miejsce łaciny w polsko-mołdawskich kontaktach dyplomatycznych u schyłku XIV i w XV wieku
Hieronim Grala
Łacina jako język dyplomacji: casus wczesnonowożytnej Moskwy
Aneks do części III: KONTAKTY DYPLOMATYCZNE RZECZYPOSPOLITEJ Z HISZPANIĄ
Ryszard Skowron
Łacina w dokumentach i korespondencji dyplomatycznej polsko-hiszpańskiej w latach 1572-1668
Jan Kieniewicz
"Rzeczpospolita Łacina" (Na marginesie polsko-hiszpańskiego Corpus Diplomaticum)
Część IV KONTEKST ROLA ŁACINY W KULTURZE ZACHODU
Franęoise Waquet
Łacina - wyznacznik statusu społecznego
Franęoise Waquet
Łacina-Język Powszechnej komunikacji?
Jerzy Axer
Aneks na pół serio: "Sąd nad łaciną"

"Bardzo zależy mi na tym, żeby książka ta nie trafiła wyłącznie do specjalistów, którzy przeczytają jeden lub kilka tekstów związanych z ich własną dziedziną. Mam nadzieję, że przejrzy ją także inny czytelnik - zarówno doświadczony badacz jak i student, szukający nowych skojarzeń i ambitnych tematów badawczych"
Jerzy Axer